Jesteś tutaj: O nas / Status

Statut klubu dziecięcego


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub dziecięcy Bajka Karolina Martin zwany dalej Klubem dziecięcym, działa na podstawie: - Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016  poz. 157 z późn. zm.).

 2. Siedziba Klubu dziecięcego Bajka mieści się w Zamku Bierzgłowskim przy ulicy Jagiellońskiej 11.

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

 1. Klub dziecięcy Bajka świadczy usługi opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne dla dzieci od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.

 2. Klub dziecięcy funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Nadzór nad działalnością Klubu dziecięcego sprawuje Wójt Gminy Łubianka.

§ 3. CELE I ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO

 1. Nadrzędnym celem Klubu dziecięcego jest zapewnienie dziecku opieki, wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka.

 2. Do zadań Klubu dziecięcego należy:

-zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

-prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych uwzględniających właściwy do wieku rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

-rozwijanie samodzielności dziecka oraz kształtowanie właściwych nawyków higienicznych;

-zagwarantowanie dziecku właściwej i profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej;

-zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierajacego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie zobowiązujacymi normami żywieniowymi i wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz indywidualnymi zaleceniami lekarskimi;

-zapewnienie i organizacja dziecku odpowiedniego odpoczynku dziennego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

-kształtowanie postaw społecznych poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, przygotowujące tym samym dzieci do dalszych etapów edukacji (przedszkole);

-współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz ich wspomaganie w wychowaniu dziecka w oparciu o jego indywidualne potrzeby;

-uwzględnianie rodzaju niepełnosprawności w przypadku przyjęcia dzieci niepełnosprawnych (obiekt bez barier architektonicznych, z podjazdem dla wózków, dostosowanym także dla osób niepełnosprawnych).

3. Cele i zadania Klubu dziecięcego realizowane są poprzez:

-sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie ich pobytu w Klubie dziecięcym przez wykwalifikowanych opiekunów oraz współpracę z Rodzicami/opiekunami prawnymi obejmującą:

-przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju dziecka,

-prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki, wspierania rozwoju, wychowania i edukacji dziecka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

-zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka,

-zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

 
§ 4. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

 1. Naboru dzieci do Klubu dziecięcego dokonuje Kierownik Klubu dziecięcego. Pierwszeństwo w przyjęciu do klubu dziecięcego mają dzieci osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.

  2. W przypadku nieobecności dziecka Kierownik Klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka - na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

  2. Z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka przyjętego do Klubu dziecięcego zawiera się umowę cywilno – prawną zawierającą zasady korzystania z usług Klubu dziecięcego oraz odpłatność za te usługi. Dodatkowymi dokumentami niezbędnymi przy podpisywaniu umów są: Karta Zgłoszenia Dziecka do Klubu dziecięcego i Ankieta Początkowa.

  3. W Żłobku zapewnia się każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin.


§ 5. ORGANIZACJA KLUBU DZIECIĘCEGO

 1. Klub dziecięcy kierowany jest i reprezentowany na zewnątrz przez kierownika Klubu dziecięcego. 

 2. Kierownik jest przełożonym pracowników Klubu dziecięcego, z którymi nawiązują i rozwiązują stosunek pracy.

 3. Organizacje wewnętrzną Klubu dziecięcego określa Regulamin.

 4. Organizację pracy Klubu dziecięcego w ciągu dnia określa plan dnia, dostępny na stronie internetowej.

 
§ 6. GOSPODARKA FINANSOWA KLUBU DZIECIĘCEGO

 1. Rachunkowość Klubu dziecięcego prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów podatkowo - rachunkowych.

  Pobyt dziecka w Klubie dziecięcym oraz wyżywienie są odpłatne. Wysokość opłat za pobyt corocznie ustala kierownik Klubu dziecięcego. Cennik usług dostępny jest w siedzibie Klubu dziecięcego oraz na stronie internetowej.

  Stawka żywieniowa zgodna jest z cennikiem firmy cateringowej pomniejszona o kwotę 10 zł/osoba/dzień, która pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość opłat za wyżywienie naliczana jest po zakończonym miesiącu na podstawie indywidualnej ewidencji posiłków, zamawianych w firmie cateringowej, prowadzonej w formie elektronicznej i papierowej.

  Opłat należy dokonywać przelewem na rachunek firmowy do 5 dnia każdego miesiąca. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty przez bank prowadzący rachunek firmowy Klubu dziecięcego.

  W przypadku nieobecności dziecka w Klubie dziecięcym:

  - opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez względu na liczbę dni nieobecności.

  w sytuacjach szczególnych (przy długotrwałej nieobecności spowodowanej np. ciężką chorobą, wypadkiem itp.) kwestie odpłatności za pobyt rozpatruje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka indywidualnie.

 § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują indywidualne ustalenia między Klubem dziecięcym a Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

https://www.google.pl/maps/place/Jagiello%C5%84ska+11,+87-152+Zamek+Bierzg%C5%82owski/@53.104911,18.463483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4703309695bcba15:0x9d366ae58135c144!8m2!3d53.1049078!4d18.4656717