Jesteś tutaj: Projekt EFS

Projekt EFS

Projekt 

"Nie ma jak w Bajce"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego

Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. "Nie ma jak w Bajce" polega na utworzeniu i funkcjonowaniu klubu dziecięcego mieszczącego się w Zamku Bierzgłowskim w województwie kujawsko-pomorskim. W klubie dziecięcym zostanie objętych całodniową opieką (do 10 godzin) 16 dzieci z gminy Łubianka oraz powiatu toruńskiego (w tym niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3, w celu ułatwienia godzenia życia rodzinnego i kariery zawodowej 16 osób z obszaru gminy Łubianka i powiatu toruńskiego w okresie październik 2020 - sierpień 2022. Realizacja projektu pozwoli na wzrost aktywności zawodowej 16 kobiet (grupa docelowa), wśród nich:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
  • W związku z realizacją projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty i produkty:
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 5
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu - 16
  • Wartość całkowita projektu wynosi 487 918,75 złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie 414 730,93 złotych. 
https://www.google.pl/maps/place/Jagiello%C5%84ska+11,+87-152+Zamek+Bierzg%C5%82owski/@53.104911,18.463483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4703309695bcba15:0x9d366ae58135c144!8m2!3d53.1049078!4d18.4656717